ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՄԱՐԶԻԿ, 40-րդ տարի, Թիւ 422

 

- Խմբագրական- Յաղթե՞լ թէ յաջողիլ…
- Հ.Մ.Ը.Մ.ական կեանք - Պաշտօնականք
- Հ.Մ.Ը.Մ.ական մարզիկը կը զատորոշուի իր ազգային նկարագիրով եւ Հայաստանին ու հայ ժողովուրդին հանդէպ մեծ նուիրումով- Վաչէ Նաճարեան
- Լուրջ յառաջխաղացքի մը արձագանգը- Սերոբ Սահակեան
- Սկաուտական կարգի վկայականը, հողին զոհաբերութեան տոմսը- Սերոբ Սահակեան
- Հ.Մ.Ը.Մ.ի մարզական կեանքին պատմութիւնը- Վ. Աւագեան
- Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական մարզախաղերու 40 տարիները
- Հ.Մ.Ը.Մ.ի գործունէութիւնը մայր հայրենիքի մէջ. 1918-1927 (Դ. մաս)- Յարութ Չէքիճեան
- Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական մարզական առցանց Ա. համագումարը առաջինը միութեան պատմութեան մէջ
- Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական Ա. առցանց բանակումը արդիական եւ նորարար աշխատանքի նոր ճիգ մը
- Մեր կորուստները / Ժագ Պոյաճեան, Պերճ Թաշճեան, Արսէն Հէքիմեան, Դրօ Մանտալեան
Թիւը կ’ընդգրկէ նաեւ Հ.Մ.Ը.Մ.ական կեանքի անդրադարձներ (Հայաստան, Թիֆլիս, Մոսկուա, Լիբանան, Սուրիա, Քուէյթ, Երուսաղէմ, Արեւմտեան Մ. Նահանգներ, Գանատա, Հոլանտա, Յունաստան)։ 96 էջ։

Տարածենք