ՆՊԱՏԱԿ
Արարատեան կարգի գիտելիքներուն բովանդակութիւնը կը ներառնէ բաւարար պաշար այն խմբապետներուն, որոնք իրենց պաշտօնին բերումով յանձնառու են խմբապետներ ղեկավարելու եւ անոնց աշխատանքներուն ցուցմունքներ տալու։ Թեկնածուները իրենց պատրաստութեամբ եւ փորձառութեամբ ի վիճակի պիտի ըլլան ստանձնելու պատասխանատու պաշտօններ միութենական թէ ազգային զանազան կառոյցներու մէջ։

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
   1. Ունենալ Վկայեալ կարգ։
   2. Ունենալ խմբապետի աստիճան։
   3. Ըլլալ գործօն խմբապետ (նուազագոյնը երկու տարի)։
   4. Ստանձնած ըլլալ մասնաճիւղի եւ կամ շրջանի ընդհանուր բանակումի պատասխանատուութիւնը կամ ըլլալ պատասխանատու կազմի անդամ։
   5. Լաւատեղեակ ըլլալ միութեան եւ սկաուտութեան ընդհանուր կանոնագիրներուն։

Ա. ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ
Սերտել, ուսումնասիրել, իւրացնել եւ ներկայացնել՝
   1. Հ.Մ.Ը.Մ.ի պատմութիւնը, նպատակը եւ կառոյցը։
   2. Միութեան Ընդհանուր եւ Ներքին Կանոնագիրները։
   3. Վարչութեան դիւանի գործունէութիւնը։
   4. Փոխ յարաբերութիւնները՝ խմբապետի, միաւորի խմբապետի, մասնաճիւղի խմբապետի եւ Սկաուտական Խորհուրդի հետ։

Բ. ԱԶԳԱՅԻՆ
Ծանօթանալ ստորեւ յիշուած նիւթերուն, ապա ըստ նախասիրութեան ընտրել անոնցմէ մէկը եւ լաւապէս սերտելէ եւ ուսումնասիրելէ ետք՝ ներկայացնել զայն խումբի անդամներուն։
   1. Հայոց Պատմութիւն.-
      ա. Հայկական Թագաւորութիւններ
      բ. Մշակոյթ
        - Լեզու - Գրականութիւն
        - Ճարտարապետութիւն-քանդակագործութիւն
        - Երաժշտութիւն (երգ-պար)
   2. Հայ յեղափոխական շարժումներու գաղափարաբանութիւնը, գործելակերպը եւ նպատակը։ Դէմքեր, դէպքեր եւ յեղափոխական դրուագներ.-
      - Կուկունեանի արշաւանքը
      - Պանք Օթոման
      - Խանասորի արշաւանք
      - Փետրուարեան Ապստամբութիւն
      - Քրիստափոր - Ռոստոմ - Զաւարեան
      - Հայ Դատի զինեալ պայքար՝ Սողոմոն Թեհլիրեանէն մինչեւ Լիզպոնի 5 մարտիկները եւ Արցախեան պայքարի ազատամարտիկները։
   3. Հայրենիք-Սփիւռք - Հայ Դատ - ժամանակակից հայոց պատմութիւն

Գ. ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ
   1. Գիտնալ սկաուտական գործունէութեան մը թղթածրարը պատրաստել, ծրագրել, կազմակերպել եւ իրագործել։
   2. Գիտնալ ծրագրել, կազմակերպել եւ վարել հանրային ձեռնարկ մը, ըստ շրջանի կարողականութեան։
   3. Ծանօթանալ միջազգային սկաուտութեան կանոնագրութեան։

Դ. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ
Ծանօթանալ եւ սերտել՝
   1. Միջազգային գաղափարախօսութիւնները։
   2. Միջազգային գլխաւոր կազմակերպութիւնները։
   3. Ազգային նկարագիրը եւ քաղաքացիական պատկանելիութիւնը։

Ե. ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
Ծանօթանալ, սերտել եւ ուսումնասիրել՝
   1. Մարդկային հոգեկան կառոյցը
   2. Մարդկային հիմնական պահանջներն ու մղումները
   3. Ղեկավարի մը յատկութիւնները
      ա) Հանրային յարաբերութիւն
      բ) Հաւասարակշռել տարակարծութիւնները անհատներու կամ խմբաւորումներու միջեւ

Զ. ԿՐՕՆԱԿԱՆ
   1. Ծանօթանալ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ 7 խորհուրդներուն.-
      ա. Մկրտութիւն
      բ. Դրոշմ
      գ. Ապաշխարութիւն
      դ. Հաղորդութիւն
      ե. Պսակ-Ամուսնութեան
      զ. Կարգ ձեռնադրութեան
      է. Կարգ Հիւանդաց կամ Վերջին Օծում
   2. Ծանօթանալ եւ բաղդատել քրիստոնէութիւնը այլ կրօններու եւ կրօնական մտածողութիւններու եւ աղանդներու հետ
      ա. Իսլամութիւն
      բ. Հրէութիւն/Մովսէսականութիւն
      դ. Պուտտայականութիւն
      ե. Հինտուիզմ
      զ. Եհովայի վկաներ
   3. Ծանօթանալ եւ սերտել Ազգային Սահմանադրութիւնը

Տարածենք