The official Homenetmen Anthem is “Harach Nahadag,” the marching song of Armenian Volunteer Troupes written by Kevork Garvarents and composed by Parsegh Ganachian.

Garvarents was born in Turkey, in 1882. As a teacher and educator, he taught at schools in several cities throughout Turkey. At the same time, he produced essays, studies, and poems, as well as literary prose.

In 1938, he moved to Greece.  As a strong believer in the vision and the goal of the organization, he joined Homenetmen.

Garvarents is the author of four published books of poems: “Dzover”, “Kerezmani dzaghigner”, “Davigh Yevolian”, and “Jagadakris jangeroun mech”.

He passed away in 1946.

Parsegh Ganachian was born in Rodosto in 1885. At a young age he moved with his family first to Bulgaria and then to Romania, where is studied music and the piano. He was a student of Gomidas Vartabed, who played a decisive role in improving his music proficiency. He established the Kousan Choir, which he directed and conducted himself. The Kousan choir performed in several venues in Lebanon, Cyprus, and elsewhere.

He died in Beirut in 1967.

The Anthem in Armenian - Յառաջ Նահատակ

Յառա՜ջ, նահատակ ցեղի անմահներ,
Վեց դարու անմոռ վրէժի զրահներ,
Կատարն հայրենի լերանց հեռագոյն,
Երթանք կոթողել դրօշակն եռագոյն:

Հսկայ նուիրման Տորմիղ հրաթեւ,
Կամաւոր բանակ,
Յառա՜ջ, յառաջ անսասան,
Յառա՜ջ անդեդեւ
Դէպի յաղթանակ, յաղթանակ:

Վատին սեւ արիւն մեր հողն ոռոգեց,
Տարագիր հայն իր կեանքը նորոգեց,
Երէկ՝ շղթայուած, այսօր՝ ինքնավար,
Յարեալ վեհօրէն դամբանէն խաւար:

Հսկայ նուիրման Տորմիղ հրաթեւ,
Կամաւոր բանակ,
Յառա՜ջ, յառաջ անսասան,
Յառա՜ջ անդեդեւ
Դէպի յաղթանակ, յաղթանակ:

Music

Տարածենք